مزاياي اسپلش

- اسپلش مي تواند مقادير زيادي از گازهاي ارگانيك را از پساب ها خارج كند . - اسپلش در اختلاط آب در استخرهاي پرورش بسيار موثر است. - اسپلش تكنوآبزي داراي محافظ موتور براي جلوگيري از برخورد ماهيان با پروانه و محافظت موتور مي باشد

- اسپلش مي تواند مقادير زيادي از گازهاي ارگانيك را از پساب ها خارج كند . - اسپلش در اختلاط آب در استخرهاي پرورش بسيار موثر است. - اسپلش تكنوآبزي داراي محافظ موتور براي جلوگيري از برخورد ماهيان با پروانه و محافظت موتور مي باشد

   -  اسپلش مي تواند مقادير زيادي از گازهاي ارگانيك را از پساب ها خارج كند              . 

   - اسپلش در اختلاط آب در استخرهاي پرورش بسيار موثر است.

   - اسپلش تكنوآبزي داراي محافظ موتور براي جلوگيري از برخورد ماهيان با پروانه

      و محافظت موتور مي باشد

دیدگاه خود را بیان کنید