ونچوري

هواده ونچوري - Aerator, micro strainer, drum filter, disk filter

ونچوري تكنو آبزي - Aerator, micro strainer, drum filter, disk filter

 

هواده ونچوري

 

هواده ونچوري يكي از بهترين گزينه هاي هيدروليكي در تلفيق عمليات پمپاژ آب و هوادهي است. اين هواده با فشار پمپاژ آب عمل ميكند و حباب هاي بسيار ريز هوا را همراه با آب درعمق آب وارد ميكند.  

 اين نوع هواده مي تواند با هوا و يا با تزريق اكسيژن خالص عمل كند.  در هنگام پمپاژ چندين دستگاه ونچوري را مي توان توسط يك الكتروپمپ راه اندازي نمود و با جانمائي هاي متنوع در آب مستقر نمود.

 

 

هواده ونچوري قابل استفاده در آب شيرين و آب دريا

مشخصات فنی