ديسك فيلتر

درام فيلتر، ديسك فيلتر، ميكروفيلتر، ميكرواسترينر، ميكرو فيلتر، ميكرو استرينر، درام فيلتر، ديسك فيلتر - Aerator, micro strainer, drum filter, disk filter

تصفيه آب و فاضلاب - Aerator, micro strainer, drum filter, disk filter


  • گروه تکنو آبزی: سازنده ماشین آلات و تجهیزات آبزی پروری

دیسک فیلتر

ديسك فيلتر تكنوآبزي ميكرو فيلتري خودشو براي حذف ذرات بسيار ريز( بزرگتر از 18 ميكرون ) از آب و پساب است كه ميتواند سطح وسيعي براي فيلتراسيون را در محوطه اي كوچك در اختيار قرار دهد.

1- تصفيه فيزيكي سيستم هاي پرورش ماهي مداربسته

2- تصفيه فيزيكي در طرح هاي افزايش توليد در مزارع پرورش ماهي

3- تصفيه پساب مزارع پرورش ماهي و كنترل آلودگي هاي زيست محيطي

4- تصفيه آبهاي آشاميدني براي جداسازي فيتوپلانكتون ها

5- تصفيه پساب كشتارگاه ها و واحدهاي توليد مواد غذائي

6- تصفيه فيزيكي در خطوط توليد آب ميوه و كنسانتره

7- شفاف سازي فاضلاب هاي صنعتي و كاهش BODو فسفر

8- شفاف سازي فاضلاب ها پس از واحد هاي لجن فعال